Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Kto posúdi vysvedčenie alebo špeciálne potreby u detí cudzincov?

Kto posúdi vysvedčenie alebo špeciálne potreby u detí cudzincov?
Dobre rozumieť jazyku v ktorom sa dieťa učí, študuje, je jedným z predpokladov úspechu v učení. V laviciach našich škôl čoraz častejšie sedia deti, ktoré štátny jazyk neovládajú dostatočne, ovládajú ho na rôznej úrovni.

Či už sú to deti z minoritných skupín, deti migrantov, zahraničných rodičov, cudzincov dlhodobo pracujúcich na Slovensku, deti z bilingválnych alebo multilingválnych rodín kde slovenčina nie je prvoplánovým jazykom, obvykle pre svoje úspešné začlenenie sa potrebujú v škole pomoc a podporu.

Deti cudzincov na našom území podliehajú povinnej školskej dochádzke. Prichádzajú v rôznych vekových obdobiach svojho života a rôznych fázach svojho školského vzdelávania. Ideálne je, ak sa začnú učiť štátny jazyk ešte v predškolskom období, ale nie vždy je tomu tak. Stáva sa, že prichádzajú aj deti, ktoré v zahraničí boli vzdelávané v špeciálnych školách či v rôznych špeciálnych triedach, alebo mali svoje vzdelávanie individuálne upravené a postupovali špecificky, ako u nás pri integrácii. V základných školách sa preto čoraz častejšie stretávame s otázkou, ako postupovať u nás vo vzdelávaní, akú podporu a pomoc dieťaťu poskytnúť

Viac v lexikóne

Doklady o vzdelaní zo zahraničia a vedomostná úroveň

  • Ideálne je, ak rodič má k dispozícii zo zahraničia preložené do slovenského jazyka dokumenty, týkajúce sa vzdelávania svojho dieťaťa. Čo sa týka vysvedčenia rodič by mal požiadať Ministerstvo školstva SR o prevod známok zo ZŠ alebo SŠ v zahraničí. Táto služba nepodlieha poplatkom, poskytovaná je formou elektronických služieb rezortu školstva na základe podania žiadosti rodičom. Rodič doklady o vzdelaní získané v zahraničí, obsahujúce známky predkladá súdne preložené do slovenského jazyka a overené notárom alebo matrične (okrem dokladov v českom jazyku). Akceptuje sa však aj vlastný preklad do slovenského jazyka, pokiaľ ide o doklady vydané v angličtine, nemčine, francúzštine, ruštine a maďarčine. V prípade pochybností je však od rodiča vyžiadaný súdny preklad. Všetko o uznávaní dokladov nájdete tu.

  • Zistenie úrovne ovládania štátneho jazyka ako aj zistenie vedomostnej úrovne žiaka sú obvykle úlohou školy a vecou rozhodnutia jej riaditeľa. Žiak môže podľa potreby urobiť rozdielové skúšky, alebo pokračovať vo vzdelávaní v nižšom (či vyššom) ročníku podľa aktuálnej vedomostnej úrovne. Z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku. Všetko o zaraďovaní detí cudzincov do príslušného ročníka nájdete tu.

Posúdenie ŠVVP a podpora

  • V prípade potreby posúdenia psychického stavu či posúdenia špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb je možné obrátiť sa na príslušné poradne v rezorte školstva (CPPPaP, ŠPP).

  • Rodič môže predložiť do slovenského jazyka preložené doklady s diagnózami svojho dieťaťa, s popisom doterajších úprav vo vzdelávaní, prípadne absolvuje v poradni nové vyšetrenia (ak je to potrebné).

  • Poradne po posúdení vystavia novú správu s odporúčaniami k ďalšiemu vzdelávaniu žiaka a k potrebným úpravám, doporučia primeranú podporu.

  • Môžu pomôcť škole vypracovať postupnosť krokov v preberaní učiva tak, aby žiak mal možnosť zvládnuť predpísanú mieru základov slovenského jazyka. Môžu doporučiť aj prípadné úpravy v klasifikácii a hodnotení, dať doporučenia k možnostiam dočasných úprav preverovania vedomostí žiaka a pod.

Pre školu

  • Pre žiaka škola môže využiť doučovanie aj navýšenie počtu hodín štátneho jazyka.

  • Z poverenia Ministerstva školstva bola vypracovaná Koncepcia výchovy a vzdelávania detí migrujúcich rodičov. Vypracované boli metodické odporúčania, kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov či učebný plán pre kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov. Škola môže využiť organizovanie takýchto základných či rozširujúcich kurzov štátneho jazyka, ktoré sú pre deti cudzincov spracované a sú k dispozícii tu.

  • Usmernenia ŠPÚ k vzdelávaniu detí cudzincov nájdete tu.

  • Pomocou pre učiteľov ako tieto kurzy organizovať môže byť aj knižka Jazykové kurzy pre deti cudzincov v ZŠ a SŠ  - nájdete tu.