Vytvorené: pred 5 rokmi

Poruchy reči

Popis

Komunikovať znamená dorozumieť sa so svojim okolím. Reč je základný komunikačný nástroj človeka. Ale aj malé deti, ktoré ešte nevedia hovoriť, komunikujú so svojim okolím. Rodič obvykle podľa plaču či iných neverbálnych signálov  bezpečne rozozná, čo mu jeho dieťa chce povedať - či je hladné, či sa teší alebo ho niečo bolí. Ale od plaču k reči vedie dlhá cesta a nie vždy je pre dieťa z akýchkoľvek dôvodov jednoduchá. Vývin reči má podstatný vplyv na vývin kognitívnych funkcií, na celý proces vzdelávania aj na budovanie vzťahov s rovesníkmi, na sociálny a emocionálny vývin. 

Výskyt porúch reči je v dnešnej dobe veľmi vysoký a popísať všetky druhy porúch reči je náročná a ťažká úloha. To však ani nie je našim zámerom a cieľom. Na našich stránkach chceme skôr prispieť k základnému prehľadu porúch alebo ťažkostí v reči z pohľadu pedagogického, teda ťažkostí, s ktorými sa pedagógovia v škole stretnú najčastejšie a načrtnúť možnosti postupov smerom k pomoci dieťaťu v škole v jeho rečovom vývine  v spojitosti so vzdelávaním.

Čo ďalej

Návštevu odborníka – logopéda - by rodič nemal odkladať, ak badá v reči svojho dieťaťa akékoľvek nápaditosti. Ak po 24.mesiaci dieťa nemá potrebu komunikovať, alebo je jeho reč nezrozumiteľná, je potrebné navštíviť logopéda. K logopédovi je potrebné vybrať sa aj vtedy, ak  dieťa po 36.mesiaci má ešte stále chybnú výslovnosť hlások. Nesprávnou výslovnosťou hlások  je potrebné sa zaoberať čo najskôr. 

Najneskôr však v predškolskom období - tak, aby do nástupu do školy dieťa výslovnosť hlások bezpečne zvládlo a malo zautomatizované ich správne používanie, aby sa chybná výslovnosť nefixovala. 

Často však poruchy reči pretrvávajú aj v období plnenia povinnej školskej dochádzky a spontánne neodznejú. Často potom majú dopad do procesu učenia a na školské výkony dieťaťa - môžu sa premietnuť do ťažkostí v čítaní, v písaní, vo formulovaní a vyjadrovaní vlastných myšlienok pri odpovediach či písomných prácach a pod. Ak sa ťažkosti dieťaťa dlho neriešia, bývajú zdrojom dlhodobej emočnej záťaže pre dieťa a môžu viesť k osobnostným ťažkostiam alebo aj k poruchám správania. Preto včasná pomoc a podpora dieťaťu v škole je namieste, čím skôr sa mu pomôže, tým rýchlejšie sa zabráni negatívnym dopadom na jeho psychiku. 


Špecifiká vo vzdelávaní 


Kde sa môžu vzdelávať
Dieťa s diagnózou z oblasti narušenej komunikačnej schopnosti - ak to charakter jeho poruchy a jej dopadu na osobnosť a vzdelávanie vyžadujú - sa môže vzdelávať: 

  • v špeciálnej škole pre deti a žiakov s narušenými komunikačnými schopnosťami -NKS (tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety) 

  • v špeciálnej triede pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, zriadenej v bežnej škole (ak ju škola má zriadenú) 

  • v každej bežnej škole formou školskej integrácie, ak škola dokáže vytvoriť na vzdelávanie konkrétneho žiaka primerané jemu potrebné podmienky  


Dĺžka vzdelávania žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS) môže byť v školskej integrácii (ale aj v špeciálnej triede a v špeciálnej škole) predĺžená až o dva roky nasledovne:

  • v špeciálnej škole – pre celú triedu, ak školský vzdelávací program príslušnej školy určí rozloženie obsahu vzdelávania niektorých ročníkov na obdobie dlhšie ako jeden školský rok;

  • v špeciálnej škole – individuálne - rozložením obsahu vzdelávania pre konkrétneho žiaka v súlade s jeho individuálnym vzdelávacím programom

  • v špeciálnej triede základnej školy - individuálne - rozložením obsahu vzdelávania pre konkrétneho žiaka v súlade s jeho individuálnym vzdelávacím programom

  • v školskej integrácii - individuálne - rozložením obsahu vzdelávania pre konkrétneho žiaka v súlade s jeho individuálnym vzdelávacím programom


Špecifické predmety
Žiak s diagnózou z oblasti narušenej komunikačnej schopnosti má podľa potreby do svojho vzdelávania zaradený aj špecifický predmet: 

  • Individuálna logopedická intervencia (ILI)  - tento predmet vzdeláva školský logopéd. Cieľom realizácie predmetu je v maximálnej možnej miere podporiť u konkrétneho dieťaťa rozvoj reči a jazykových schopností, odstrániť alebo aspoň zmierniť NKS a edukačné nedostatky, ktoré vyplývajú z poruchy.   


Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu tu: