Vytvorené: pred 4 mesiacmi

House – Tree – Person test (Dom- Strom – Osoba)

Obsah

House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch.

Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné vzťahy klienta, jeho miesto a vzťah k svetu.

Kresba stromu je zameraná na osobnosť klienta, vzťah k sebe a k životu, na osobný rast, vývoj a vitalitu.

Kresba osoby prináša asociácie týkajúce sa vzťahovej osoby a interpersonálnych vzťahov jedinca.

Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu či kresby postavy. H-T-P test sa naviac od týchto metód líši vo výbere a tiež interpretácii hodnotených znakov. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých.

Komu je určený

  • pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov…

  • prvý deň:  9:00 – 15:00; druhý deň: 9:00 – 13:00

Lektorka

PaedDr. Dušana Priehradná

Organizačné info

  • vzdelávanie prebehne online formou – platforma zoom

  • prihlasovacie údaje posiela organizátor 1-2 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

  • Poplatok zahŕňa odmenu pre lektorku, pracovné materiály, organizačné zabezpečenie. Všetci účastníci seminára dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní

  • Po zaslaní prihlášky Vám bude organizátorom vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

  • Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 13 kreditov. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 15,- €.

9 október -
10 október 2023
online, SK
EUR 170

Linky:

House – Tree – Person test (Dom- Strom – Osoba)