Vytvorené: pred mesiacom

Pôsobenie školského podporného tímu a jeho koordinátora v škole

Cieľ

 • Poskytnúť účastníkom praktické rady a informácie v problematike vytvorenia a efektívneho pôsobenia školského podporného tímu (ŠPT) a kariérnej pozície koordinátora školského podporného tímu.

Dozviete sa, na čo vlastne slúži ŠPT a prečo ho vo svojej škole potrebujete zriadiť. Lektor tiež detailne predstaví súvisiace postupy a procesy, vrátane financovania alebo spolupráce ŠPT s inými pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami, väzbu ŠPT na kompetencie riaditeľa a jeho úlohy v jednotlivých aspektoch činnosti školy.

Reč bude aj o úskaliach vytvárania, udržania a koordinácie ŠPT.  


Program 

 1. Čo je školský podporný tím (ŠPT) a kto ho tvorí?

 2. Hlavné úlohy, zásady a princípy práce ŠPT v rámci systému komplexnej podpory v škole.

 3. Riešenie komplexných prípadov.

 4. Právny kontext inklúzie a prítomnosti ŠPT.

 5. Plánovanie činnosti ŠPT.

 6. ŠPT ako multidisciplinárny tím.

 7. Pôsobenie koordinátora ŠPT v škole.

 8. Zdroje financovania na vytvorenie pracovných miest členov ŠPT.

 9. Pozitíva a výhody, úskalia i prekážky spolupráce pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 10. Úloha riaditeľa a triedneho učiteľa v systéme podpory a inklúzie.

 11. Čo potrebuje riaditeľ školy, aby mal funkčný podporný tím a čo pre to môže urobiť?

 12. Informované súhlasy zákonných zástupcov, ochrana osobných údajov, mlčanlivosť, dokumentácia súvisiaca s činnosťou ŠPT a jeho jednotlivých členov.

Komu je seminár určený

 • pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí sú na úrovni školy súčasťou systému poradenstva a prevencie a poskytujú podpornú činnosť prostredníctvom podporných úrovní prvého stupňa a druhého stupňa – riaditeľ a zástupca riaditeľa, školský špeciálny pedagóg a odborní zamestnanci (školský psychológ, sociálny pedagóg, školský logopéd, liečebný pedagóg), výchovný poradca, kariérny poradca, školský poradca, triedny učiteľ, pedagogický asistent

Lektor

PhDr. Marek Havrila, PhD.

 • Pracuje ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách rôzneho druhu a typu.

 • Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 • Uvedeným oblastiam sa venuje aj lektorsky a publikačne.


Organizačné info

Uvedená cena je bez DPH

Čas: 9.00 - 11.00

Technické pokyny budú prihláseným zaslané e-mailom