Vytvorené: pred 11 mesiacmi

Pracujme na tom, čo funguje. Na riešenie orientovaný prístup pre prácu so školskými triedami.

WOWW – Work On What Works je systemický prístup v motivovaní a koordinovaní „problémových tried“ smerom k užitočne definovaným cieľom. Prístup vytvorili priekopníci Krátkej na riešenie orientovanej terapie (SFBT), Insoo Kim Berg a David Shuts, ako jedinečnú aplikáciu Krátkej na riešenie orientovanej terapie do školského prostredia. Prvýkrát spustili program na mestskej škole Fort Lauderdale na Floride v roku 2002. Odvtedy bol zavedený a používaný v mnohých ďalších mestách a krajinách, overovaný pre efekt prístupu. Pomohol triedam s výrazne vysokou kriminalitou a záškoláctvom, nemotivovanosťou k učeniu, agresiou či šikanovaním vo vzájomných vzťahoch.


Komu je určený

Je to výborný zrozumiteľný nástroj pre psychológov, ktorí pracujú na škole alebo školy navštevujú dištančne, prípadne iných odborných pracovníkov na škole (špeciálny pedagóg). Môže byť užitočný aj pedagógom pre zavedenie jednoduchých východísk priamo na vyučovanie.

  • školskí psychológovia, psychológovia
  • učiteľ/ia,
  • sociálni pracovníci/pedagógovia,
  • terapeuti


Lektori

  • PhDr. Jarmila Tomková, ViaSua
  • Mgr. Alica Kopernická, ViaSua


Organizačné info

  • 25.10. 2022 _ 9:00 – 15:30 hod.
  • 26.10. 2022 _ 9:00 – 15:30 hod.