Vytvorené: pred 10 mesiacmi

Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina

Cieľ

Naučiť účastníkov hlbšiemu pochopeniu jazykových mechanizmov čítania a písania ako nevyhnutného predpokladu pre čítanie. Ďalej sa účastníci naučia pracovať s metodikou Eľkonina u detí predškolského a mladšieho školského veku. Zvláštny dôraz sa kladie na prácu s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou, odkladom školskej dochádzky a inými vývinovými poruchami. Účastníci sa oboznámia s princípmi metodiky, pomôckami a ich používaním a budú zacvičení v konkrétnych postupoch prostredníctvom videotréningu.Pre koho

  • pedagogickí pracovníci - učitelia ZŠ a MŠ
  • špeciálni pedagógovia, logopédi, klinickí logopédi
  • psychológovia, klinickí psychológovia
  • vychovávatelia
  • asistenti pedagóga

Podmienkou je absolvovanie vysokoškolského štúdia, minimálne bakalárského stupňa.


Lektorky

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., PaedDr. Zita Sümegiová


Organizačné info

  • miesto konania : Hotel Tatra Bratislava , prezenčne
  • rezervácia kurzu bude potvrdená mailom
11 november -
12 november 2022
Bratislava, SK
EUR 159

Linky:

Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina