Vytvorené: pred 5 rokmi

ZTV

Zdravotná telesná výchova (ZTV) je špecifickou formou telesnej výchovy , realizovanou v školách. Jej cieľom je odstrániť oslabenie, znížiť stupeň oslabenia, zlepšiť zdravotný stav, prípadne ak sa nedá zlepšiť, aspoň ho udržať tak, aby sa zabránilo jeho zhoršovaniu.

Pre koho je určená
Určená je pre zdravotne postihnutých a zdravotne oslabených od najnižšieho veku. U nás sa realizuje ako povinný predmet pre všetkých žiakov v špeciálnych školách pre všetky druhy postihnutí, ako aj v bežných školách  - tu najmä pre žiakov so špeciálnymi potrebami.

ZTV plní nie len zdravotné úlohy, ale aj preventívne, sociálne, psychologické a výchovné. Pre tento účel má vypracované záväzné učebné osnovy a môže byť realizovaná aj ako záujmový vyučovací predmet.

Ako sa realizuje
Vyučovaciu skupinu ZTV zriaďuje riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa. Môže pritom využiť aj tzv. integrované vyučovanie telesnej výchovy - to znamená vytvorenie vyučovacej skupiny so žiakmi intaktnými (bez postihnutia) a žiakmi so zdravotnou poruchou. 

Maximálny počet žiakov v takejto skupine potom určuje platná legislatíva podľa druhu postihnutí (obvykle pomenované v platných Učebných osnovách ZTV, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu). 

Na vyučovacej hodine môže spolupracovať aj asistent učiteľa (napr. ak sa v skupine nachádzajú dvaja žiaci na vozíčku, pri plávaní a lyžovaní 1 nevidiaci, či pri 4.žiakoch s mentálnou retardáciou).