Vytvorené: pred rokom

Čítanie je človečí zázrak

Čítanie je človečí zázrak
Čítanie nám umožňuje cez slová poznávať nepoznané, objavovať neobjavené, nadobúdať vedomosti, poskytovať zábavu, predstavovať si, dorozumievať sa, fantazírovať...

Čítanie je dôležitá ľudská kompetencia, s ktorou sa ale nenarodíme. Čítať sa dá naučiť len čítaním.

Ako dlho trvá človeku, kým sa naučí čítať? Koľko času potrebujeme na to, aby sme sa naučili čítať plynulo a s porozumením? Sú deti, ktoré sa snažia zo všetkých síl, majú aj podporu svojho okolia a predsa to nejde tak, ako by malo. Je mnoho detí, ktoré sa z rôznych dôvodov s čítaním doslova trápia ešte aj vo vyšších ročníkoch. 

Iba ak slová správne prečítame, môžeme im porozumieť.

Pre mozog to znamená spočiatku pomerne zložité a budovanie cesty, z ktorej – ak chceme aby písanie a čítanie bolo pružné,  správne a s porozumením -  musí byť raz diaľnica. 

Tak ako na každej výstavbe diaľnice aj tu platí,  že potrebujeme najprv veľmi dobré základy, na ktorých potom budeme ďalej budovať a v ktorých musí každá jednotlivá súčiastka zapadnúť tam, kam má. Aby bol výsledok dobrý, aj tu musíme mať dobrú techniku. V čítaní sú takými základmi presnosť a plynulosť – teda technika, ktorá nám potom pomôže k dobrému výslednému porozumeniu.

Technika sa niekedy podceňuje, uprednostňuje sa porozumenie, ktoré je – samozrejme - napokon vždy najdôležitejšie. K nemu v čítaní spejeme.  Avšak dobre zvládnutá technika čítania – to sú „dobré topánky na cestu“. To je  vybudovaná krásna široká diaľnica namiesto nepohodlnej, úzkej,  krivoľakej či hrboľatej cestičky, po ktorej sa nekráča pohodlne. Iba ak slová správne prečítame, môžeme im porozumieť.

Preto sme vytvorili súbor čítacích rozcvičiek, ktoré obsahujú pracovné listy zamerané iba na technickú stránku čítania, oprostenú od potreby porozumenia významu textu. Nevenujeme  sa cvičeniam na porozumenie, ani všetkým oblastiam tak nesmierne dôležitého fonematického uvedomovania. K tomu je určených mnoho iných skvelých materiálov.

Rozcvičky sú spracované ako alternatívny súbor cvičení pre všetky deti na zlepšovanie, zdokonaľovanie TECHNIKY čítania, na vytvorenie dynamického stereotypu čítania. V žiadnom prípade nenahrádzajú výuku čítania v škole.

Okrem toho, že sú zamerané na opakovanie, utvrdzovanie rozpoznávania písmen, ich spájanie do slabík, slabík do slov, plynulosť čítania, podporujú aj  viaceré dielčie funkcie, ktoré sú pre správne a ľahké čítanie nevyhnutné:

 • Rozvíjanie zrakovej pozornosti – cvičenia podporujú zameranie, fixáciu a udržanie zrakovej pozornosti, ale podporujú aj selektívnu pozornosť (čítaním slov podľa určených súradníc, ale aj napr. čítaním slov iba jednej farby, iba podčiarknutých slov, hrubšie zvýraznených slov a pod.). Rozlíšenie farbou, podčiarknutím či zvýraznením pomáha zamerať pozornosť, selektovať a spracovať to, čo práve chceme aby si všímali.

 • Zrakovú orientáciu na ploche, rozvoj očných pohybov – pri vyhľadávaní slov podľa určených súradníc alebo podľa určenej charakteristiky (napr. čítaj celý stĺpec zhora dole, celý riadok zľava doprava prípadne aj naopak, čítaj iba hrubo vytlačené slová, iba podčiarknuté slová...). Správne očné pohyby a dobrá zraková orientácia na ploche pri čítaní zabezpečujú, že dieťa nebude pri čítaní preskakovať slová, preskakovať riadky, akokoľvek strácať orientáciu v texte.

 • Návyk systematickej každodennej činnosti – keďže rozcvičky majú zmysel najmä vtedy, ak sa s nimi pracuje každodenne, systematicky, pravidelne, pri správnom vedení a vytrvalosti dospelého si dieťa vytvára ľahšie návyk na bezpodmienečnú každodennú prípravu. Učí sa rutinne si plniť každodenné povinnosti – najlepšie bez vyjednávania, bez boja, bez sĺz a vyhýbania sa povinnostiam.

 • Upevňovanie vzťahu medzi dieťaťom a dospelým – pri priateľskom a najmä partnerskom prístupe (bez nútenia, rozkazov, príkazov a zákazov) každodenné spoločné trávenie času – ak ho dokážeme urobiť príjemným – podporuje pozitívny vzájomný vzťah medzi dospelým a dieťaťom. Ak má navyše dieťa možnosť zažiť úspech, je oceňované za snahu a pozitívne podporované, motivované

 • Podpora sebavedomia dieťaťa – každé dieťa v triede podvedome porovnáva svoje výkony s výkonmi ostatných spolužiakov. Ak je v čítaní neúspešné alebo slabšie, ak sa mu nedarí, veľmi rýchlo klesá jeho sebahodnotenie, sebavnímanie a tým aj sebavedomie. Nasledovať môžu rôzne reakcie dieťaťa, ktoré môžu ústiť aj do porúch správania či osobnostných ťažkostí. Frustrované dieťa nepodá dobrý výkon v ničom a na frustráciu sa obyčajne nabaľujú ďalšie ťažkosti. Je dobré si uvedomiť, o čo nám ide? Koho chceme vychovať - dobrého žiaka alebo dobrého človeka? Dieťa potrebuje mať zo seba dobrý pocit, veriť si, iba tak môže mať snahu o podávanie dobrých výkonov.

Určené sú predovšetkým deťom

 • s pomalým osvojovaním čitateľských návykov

 • so slabými či nesprávnymi čitateľskými návykmi, so zaostávaním v technike čítania

 • pre tie, ktoré musia na proces čítania vynaložiť množstvo úsilia z akýchkoľvek dôvodov, pre tzv. "bojujúcich čitateľov"

 • deťom s dyslexiou

 • pri ťažkostiach v plynulosti čítania

 • ako prevencia u detí s rizikom porúch učenia

 • na odstraňovanie fixovanej alebo fixujúcej sa techniky tichého dvojitého čítania

 • pri dlhodobom zotrvávaní na slabikovaní

 • ale aj ako cvičenia na opakovanie či zlepšovanie techniky čítania z akýchkoľvek dôvodov

 • môžu byť pomôckou pre deti s poruchami okulomotoriky (napr.pri DMO) alebo pri poruchách binokulárneho videnia

 • pri oneskorenom vývine reči

 • za určitých podmienok pod vedením logopéda aj pre deti s artikulačnými ťažkosťami

 • štruktúrovanosť cvičení do tabuliek vyhovuje aj deťom s poruchou pozornosti a žiakom s poruchami z autistického spektra

 • môžu byť podporou tiež pre deti z inojazyčného prostredia či z minoritných skupín

 • pre deti, ktoré slabo ovládajú štátny jazyk alebo majú už nadobudnuté čitateľské návyky v inom jazyku

Špeciálny pedagóg môže rozcvičky používať sám - na intervenciách v poradni či v škole – alebo knižku ponúknuť rodičovi, ktorý s ňou môže priamo pracovať so svojim dieťaťom (po zaškolení, alebo pokojne aj podľa podrobných pokynov v metodike).