Odkazy

Odkazy

Sprievodné materiály k realizácii podporných opatrení
Stiahnite si pomôcku - sprievodné informatívno-metodické materiály k podporným opatreniam, vypracované Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM).
Formuláre k podporným opatreniam
V súboroch na stiahnutie nájdete odporúčané formuláre pre pedagogických aj odborných zamestnancov, ako aj pre riaditeľov škôl k poskytnutiu podporných opatrení.
Prezentácia ku Katalógu podporných opatrení
Prezentácia z infoseminárov pre školy a školské zariadenia ku Katalógu podporných opatrení je zverejnená na stránke NIVAMu - pre rýchlejšie vyhľadávanie vám prinášame tento priamy link.
Usmernenie k poskytovaniu podporných opatrení
Kto a ako môže požiadať o podporné opatrenie, kto sa k návrhu vyjadruje, kto môže preskúmať opodstatnenosť? Odpovede nájdete v usmernení MŠVVaŠ SR.
Ako získať podporné opatrenie - infografika
V troch krátkych sladoch je formou infografiky zhrnutých 8 krokov k procesu získania podporného opatrenia. Infografiku môže váš podporný tím vytlačiť a využiť na rýchle sumarizujúce informovanie kolegov vo vašej škole.
Tlačivo Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia
Na tomto linku nájdete nové tlačivo k Vyjadreniu k podporným opatreniam- spolu s novými prílohami: k pedagogickému asistentovi, pre žiaka zo SZP a odporúčanie zamestnanca zabezpečujúceho sebaobslužné úkony.
Edupage vám pomôže pri podpornych opatreniach.
Ako? Spracuje proces získania a schválenia podporného opatrenia jednoduchšie a rýchlejšie.
Prehľad sprievodných materiálov k podporným opatreniam
Tak trochu sprehľadnenia v množstve sprievodných materiálov, v ktorých sa už postupne strácame.
Usmernenie k pôsobeniu asistenta pri poskytovaní sebaobslužných úkonov
Vyjasnenie kompetencií pedagogického asistenta, zamestnanca, ktorý realizuje poskytovanie podporného opatrenia „sebaobslužné úkony“ a osobného asistenta.
Koncepcia usmerňovania metodickej činnosti v systéme poradenstva a prevencie v špeciálnych výchovných zariadeniach
Na konci roku ešte niečo nové z dielne Ministerstva školstva - Koncepcia usmerňovania metodickej činnosti pre poradne a špeciálne vých.zariadenia. Oboznámte sa.
Školský podporný tím - sprievodca
Nezabúdajte, že pre školské podporné tímy existuje Sprievodca, ktorý by mal pomáhať metodicky usmerňovať prácu ŠPT. Je dobré občas nazrieť a pripomenúť si kompetencie.
Dieťa s rizikovým vývinom: možnosti kompenzačnej podpory v predškolskom vzdelávaní
Nie je dieťa ako dieťa. Na vývin niektorých pôsobia rôzne nepriaznivé okolnosti - zdravotný stav, zložité podmienky rodinného života, či širšie okolnosti života súvisiace so zlou socioekonomickou situáciou jeho rodiny, či komunity.
POZOR POZOR, nové tlačivá k Vyjadreniu na účel poskytnutia podporných opatrení !
Na stránke Ministerstva nájdete nové tlačivá k Vyjadreniu k PO, ktoré obsahujú tri nové prílohy - a to: vyjadrenie k SZP, odporúčanie k pedag.asistentom a odporúčanie k zamestnancovi pri poskytovaní sebaobslužných úkonov.
Asistenčné činnosti v škole
Čo je náplňou práce pedagogického asistenta, čo je obsahom asistencie pri sebaobslužných činnostiach a ako je možné v tomto smere spolupracovať s rodinou dieťaťa nájdete v usmernení na stránke NIVAMu.
Sprievodca šk.rokom 2024/2025
Ministerstvo na svojej stránke zverejnilo nového Sprievodcu pre budúci šk.rok. Organizačné pokyny na školský rok 2024/2025 sú pre školy záväzné a nadobúdajú svoju účinnosť 1. septembra 2024.
Dokumenty k podporným opatreniam
Platné dokumenty, potrebné k poskytovaniu PO, nájdete na stiahnutie aj na stránke NIVAM.
V septembri budúci maturanti podávajú žiadosti o úpravu vykonania maturity
Vyhláška 224/2022 Z.z. o strednej škole dáva možnosť žiakom so zdravotným znevýhodnením požiadať o úpravu podmienok maturitnej skúšky. Nezabudnite si preto pozrieť vyhlášku, najmä §16, tiež prílohu V. a §11 bod (3).