Vytvorené: pred 7 mesiacmi

Čítanie je schopnosť, ktorú potrebujeme po celý život

Čítanie je schopnosť, ktorú potrebujeme po celý život

https://pixabay.com/sk/photos/ply%c5%a1ov%c3%bd-macko-macko-medve%c4%8f-2855982/

Od toho, ako dieťa zvládne čítanie, sa bude odvíjať aj celé jeho učenie. Veď takmer všetko ďalšie nadobúdanie vedomostí je postavené na "prečítaj si - porozumej".

Čítanie tvoria dve podstatné časti:

 1. technika čítania - AKO čítam

 2. porozumenie - viem O ČOM čítam

Čo je technika čítania

 • správne, rýchle a plynulé vnímanie a pohotová identifikácia jednotlivých písmen

 • správne, rýchle, plynulé a pohotové spájanie písmen do slabík

 • správne, rýchle, plynulé a pohotové spájanie slabík do slov

 • plynulosť čítania

 • správna orientácia v texte, správne posúvanie zraku po riadkoch (bez preskakovania, vynechávania...)

 • správna intonácia

Čo je porozumenie

 • spoľahlivé pochopenie obsahu toho, o čom sme čítali, o čom článok hovorí

Súčasťou porozumenia je aj schopnosť reprodukcie prečítaného:

 • spoľahlivé, výstižné vysvetlenie obsahu prečítaného

 • bez ťažkostí zreprodukovanie prečítaného buď samostatne, alebo aspoň s pomocnými otázkami

Stupnica na jednoduché ohodnotenie úrovne čítania *

Súvisiace terapie

Technika čítania

 1. Číta po skupinách slov, plynulo, so zmyslom pre kontext, so správnou alebo skoro správnou vetnou intonáciou

 2. Číta po slovách, celkom vyrovnane, bez zarážok, niekedy prečíta celé skupiny slov plynulo. Ešte bez vetnej intonácie /(zarážky nanajvýš pred veľmi ťažkými slovami)

 3. Číta väčšinou po slovách, nie však plynulo a isto. Zaráža sa pred ťažkými a neznámymi slovami, pauzy medzi slovami sú zreteľné (niektoré slová musí preslabikovať)

 4. Slabikuje plynulo nahlas alebo slabikuje potichu a vysloví celé slovo (dvojité čítanie). Medzi slovami sú zreteľné, dlhé pauzy. Len krátke a známe slová prečíta bez ťažkostí.

 5. Slabikuje nahlas, slabiky zreteľne oddeľuje. Niekedy si ešte musí prehláskovať, najmä ak sa jedná o spoluhláskovú skupinu.

 6. Hláskuje. Skladá z hlások slabiky alebo si povie všetky hlásky v slove a potom "odhaduje" znenie slova

K nácviku techniky čítania využite aj Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky - pozri TU

Porozumenie prečítanému

 1. Je jasné, že dieťa spoľahlivo rozumie tomu, čo číta. Reprodukcia je s mnohými detailami, výstižná, alebo je výstižná, aj keď stručná

 2. Dejové súvislosti sú mu jasné, reprodukuje podstatné časti deja, ale objavujú sa niektoré nepresnosti ako dôsledok chybného čítania alebo neporozumenia textu

 3. Reprodukuje podstatné časti, ale o celom deji nemá spoľahlivú predstavu. Reprodukcia je zaťažená chybami v čítaní a v neporozumení textu.

 4. Porozumie iba vrchol deja alebo nejaký dejový úsek (len to, čo sa mu podarilo dobre prečítať). Porozumenie je útržkovité.

 5. Reprodukcia sa riadi len niekoľkými "opornými" slovami, ktorým porozumelo - bez spojitosti.

 6. Nerozumie ničomu z toho, čo prečítalo.

Reprodukcia

O prečítanom rozpráva:

 1. Samostatne a plynulo

 2. Rozpráva po napovedajúcej otázke

 3. Treba mu pomáhať otázkami častejšie

 4. Rozpráva iba podľa otázok, jednoslovne alebo vo vetách

(*s využitím stupnice hodnotenia podľa Matějčeka)