Vytvorené: pred rokom

Čo robiť, ak žiak pri ukončení ZŠ nezískal nižšie stredné vzdelanie

Čo robiť, ak žiak pri ukončení ZŠ nezískal nižšie stredné vzdelanie

https://pixabay.com/sk/photos/trieda-stoli%c4%8dky-stoly-%c5%a1kola-824120/

Stáva sa, že žiak z rôznych dôvodov ukončí základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku a teda nenadobudne nižšie stredné vzdelanie.

Ak žiak ostane na úrovni získania primárneho vzdelania, nemôže nastúpiť na žiadnu strednú školu, v ktorej je predpokladom na prijatie získanie nižšieho stredného vzdelania.

Na tieto podmienky sa v poslednom čase čím ďalej tým viac pýtajú napríklad aj rodičia žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sa vzdelávajú formou integrácie v bežných triedach základných škôl s využitím obsahu vzdelávania podľa variantu A pre žiakov s mentálnym postihnutím. Títo žiaci pri ukončení základnej školy získavajú taktiež primárne vzdelanie.

 

Ako môže takýto žiak postupovať, ak chce získať nižšie stredné vzdelanie?

Od 1.1.2022 zákon upravil podmienky a možnosti získania nižšieho stredného vzdelania a umožnil každej  fyzickej osobe, ktorá dosiahla primárne vzdelanie a skončila povinnú školskú dochádzku, aby mohla pokračovať v ďalšej vzdelávacej ceste. 

Jednou z možností je úspešné absolvovanie externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania. 

 • Uchádzač musí mať splnenú povinnú školskú dochádzku a nadobudnuté primárne vzdelanie

 • Do 30.novembra v prebiehajúcom roku podá žiadosť o vykonanie externého testovania (za neplnoletého uchádzača podáva žiadosť zákonný zástupca)

 • Žiadosť podáva orgánu miestnej štátnej správy v školstve, t. j. príslušnému regionálnemu úradu školskej správy v sídle kraja 

 • K žiadosti priloží kópiu vysvedčenia najvyššieho dosiahnutého vzdelania  (t. j. kópia koncoročného vysvedčenia z posledného ročníka základnej školy, ktorý uchádzač absolvoval).

 • Obsah, riadny aj opravný termín kritériá úspešného absolvovania externého testovania na príslušný školský rok určí a na svojom webovom sídle zverejní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 • Príslušný regionálny úrad školskej správy v sídle kraja najneskôr 30 dní pred konaním externého testovania oznámi uchádzačovi miesto konania (názov a sídlo príslušnej základnej školy) a ďalšie organizačné pokyny 

 • Ak uchádzač úspešne absolvuje externé testovanie, získa nižšie stredné vzdelanie 

 • Základná škola, v ktorej uchádzač vykonal externé testovanie, mu vydá vysvedčenie – doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii.

 • Ak uchádzač v riadnom termíne vykonal externé testovanie neúspešne, môže do 30 dní od neúspešného vykonania externého testovania podať žiadosť o vykonanie externého testovania v opravnom termíne. Žiadosť podáva riaditeľovi tej základnej školy, v ktorej uchádzač vykonal externé testovanie v riadnom termíne.

 • Externé testovanie po vykonaní externého testovania v opravnom termíne už nemožno opakovať.

  Bližšie nájdete aj tu.