Vytvorené: pred 4 mesiacmi

Doložky na vysvedčení - áno alebo nie?

Doložky na vysvedčení - áno alebo nie?

https://pixabay.com/sk/photos/%C5%A1kola-batoh-detstvo-vzdel%C3%A1vanie-1634755/

Blížia sa vysvedčenia. Ako je to s doložkami pri poskytovaní podporných opatrení ?

Systém podporných opatrení umožňuje poskytovať podporu vo výchove a vzdelávaní všetkým deťom a žiakom bez rozdielu, bez previazania na diagnózu. Nie každý žiak, ktorému sú podľa dnešnej legislatívy poskytnuté podporné opatrenia, musí mať vypracovaný IVP. Zároveň tiež nie každý žiak, ktorý má ŠVVP musí mať vypracované IVP.   Podporné opatrenia môžu byť poskytnuté aj žiakom bez ŠVVP, ktorí len potrebujú podporu vo vzdelávaní. 

Podľa IVP s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia sa môže vzdelávať žiak, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neumožňujú, aby sa vzdelával podľa školského vzdelávacieho programu školy, ktorú navštevuje, alebo žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie v základnej škole.  

Ak sa teda žiak vzdeláva podľa IVP

  • uvedie sa mu to v doložke rovnako ako doteraz “Žiak bol vzdelávaný podľa Individuálneho vzdelávacieho programu” alebo “Žiak bol vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu v predmetoch…”

Ak sa žiak vzdeláva bez IVP, ale poskytujú sa mu podporné opatrenia

  • uvádzanie týchto poskytnutých podporných opatrení v doložke vysvedčenia nie je predmetom žiadneho legislatívneho usmernenia

  • poskytnuté podporné opatrenia sa odporúča evidovať v katalógovom liste žiaka/osobnom spise dieťaťa

S využitím materiálov NIVAM Otázky a odpovede – Podporné opatrenia (PO) pre deti a žiakov

Pokyny ku klasifikácii a hodnoteniu nájdete tu.