Vytvorené: pred 2 rokmi

Krádež v škole

Krádež v škole
Krádež je také konanie, pri ktorom sa niekto zmocní veci, ktorá nie je jeho, za účelom ponechať si ju bez toho, aby s tým majiteľ veci súhlasil, alebo aby bol o tom informovaný.

Predmetom krádeže môže byť čokoľvek, pritom hodnota takéhoto predmetu môže byť pre jeho majiteľa aj len osobná, emocionálna.

Komu nahlásiť 

 • vždy nahlásiť rodičom poškodeného, aj rodičom zlodeja - vždy však predtým bezpodmienečne zisťovať príčiny (niekedy zlodej kradne preto, že ho niekto poslal a on má strach neurobiť tak)

 • polícii, ak sa jedná o úmyselnú krádež, ak je škoda väčšia a škola nevie svojimi vlastnými silami vymôcť nápravu a ak poškodený o to žiada (pozor: škola nie je orgán činný v trestnom konaní, preto by nemala nič vyšetrovať vlastnými silami, aby neovplyvnila svojim konaním vyšetrovanie polície)  

 • odboru sociálno-právnej ochrany detí, ak sa jedná o opakované konanie a prijaté výchovné opatrenia zo strany školy alebo aj s podporou poradne nemali žiaden účinok

Možnosti ako postupovať

 • poskytovať žiakom informácie o tom, že krádež je protiprávne jednanie, nie neškodný humor alebo zábava a že vaša škola je miestom, kde sa takéto konanie netoleruje v žiadnej podobe

 • zapracovať do školského poriadku jasne a zrozumiteľne konkrétne sankcie 

 • zaoberať sa úplne každou nahlásenou krádežou, vyšetriť každú, žiadnu netolerovať alebo nezľahčovať, z každej vyhotoviť záznam

 • starostlivo a dôsledne sa zaoberať príčinami krádeže (napr. aj tým, či nemá zlodej strach z niekoho, kto mu krádež prikázal), vždy dať možnosť pohovoriť si o danom konaní, zistiť, čo k takémuto konaniu žiaka viedlo

 • trvať na tom, aby zlodej vec vrátil, ospravedlnil sa a ponúkol za svoje správanie primeranú kompenzáciu

 • preferovať nápravu VZŤAHU medzi poškodeným a zlodejom

 • informovať rodičov zlodeja vždy až keď sú jasné príčiny, ktoré dieťa viedli k takémuto správaniu 

 • nestavať poškodeného do pozície, že si za krádež môže sám svojim konaním (že si nedával pozor na svoje veci a pod.)

Najúčinnejším prostriedkom je však vždy PREVENCIA

 • vypracujte plán prevencie pred takýmto konaním

 • pracujte na prevencii už od začiatku školskej dochádzky, nie len vo vyšších ročníkoch, systematicky učte deti, že krádež je zlý a protiprávny čin

 • zostavte preventívny program vo vašej škole a realizujte ho s triednymi skupinami (nie len v tých triedach, kde sa takéto konanie už vyskytlo, ale ako primárnu prevenciu)

 • ak si s takýmto skupinovým programom nevie poradiť multidisciplinárny tím vašej školy (školský psychológ, školský sociálny pedagóg, výchovný poradca, koordinátor prevencie....), oslovte najbližšiu poradňu CPPPaP, aby vám poprípade pomohla s realizáciou takýchto triednych skupín

 • budujte s vašimi žiakmi dobré vzťahy, ako základ prevencie pred akýmikoľvek sociálno-patologickými javmi, budujte u nich primeraný hodnotový systém, vytvárajte pozitívnu klímu v triedach aj v celej škole

 • podieľajte sa na zvyšovaní informovanosti všetkých pedagógov vo vašej škole o možných postupoch (preventívnych aj následných), dohodnite pre nich po dohovore s vedením školenia