Vytvorené: pred 5 rokmi

Hypoaktivita

Popis 


Aj hypoaktívne dieťa môže mať v škole významné ťažkosti. Vyznačuje sa pomalosťou a ťažkopádnosťou v konaní, v reagovaní, zníženou pohotovosťou, nestíhaním, všetko mu dlho trvá, rýchlo sa unaví, často pôsobí apaticky.


O hypoaktivite hovoríme najmä ak dieťa nereaguje pohotovo na pokyny učiteľa alebo rodiča, je vždy posledné pri vypracovaní úloh, nestíha za ostatnými žiakmi triedy, nestihne dokončiť všetky zadané úlohy v primeranom časovom limite. Býva často označované za lenivé, alebo neschopné.

Niekedy je za tieto prejavy trestané zníženými známkami, upozorňovaním, poznámkami do žiackej knižky. Toto správanie môže byť v škole vážnym problémom a dôvodom zníženej známky zo správania, môže však narušovať aj budovanie sociálnych vzťahov s rovesníkmi.


Hypoaktivita nie je ovplyvnená výchovou, alebo „nechcením“ dieťaťa. Sú to vrodené, pre dieťa charakteristické osobnostné črty a obyčajne sú trvalého charakteru. Niekedy má niektorý z rodičov či blízkych príbuzných podobné alebo aj rovnaké osobnostné ladenie.

Hypoaktivita často býva aj sprievodným znakom ADD a môžu ju zapríčiňovať odchýlky vo vývoji centrálnej nervovej sústavy (CNS) spojené s prenosom signálov v CNS na báze dopamínu a noradrenalínu.


Čo ďalej?


S hypoaktivitou sa dá do určitej miery pracovať, nie je však možné dieťa umelo „urýchliť“, pretože by mohlo dôjsť k jeho neurotizácii.


Psychológ poradí, ako je možné pracovať na motivácii dieťaťa k činnosti, k pohotovejším výkonom, postupne a dlhodobo trénovať jeho reakčný čas pri určitých opakujúcich sa činnostiach a podobne (napr. program ROPRATEM - rozvoj pracovného tempa). 

Hypoaktivitou je potrebné zaoberať sa najmä vtedy, ak negatívnym spôsobom zasahuje do osobnostného a emočného vývinu dieťaťa, či výrazne narúša jeho proces učenia a školské výkony.


Účinne sa využíva taktiež alternatívna doplnková terapia formou špeciálnej metódy EEG- neurofeedback terapie.


Špecifiká vo vzdelávaní 


Špecifickým cieľom vzdelávania žiakov s poruchami aktivity a pozornosti je reedukácia a korekcia prejavov v učení a správaní, ktoré sú dôsledkom diagnostikovaného zdravotného znevýhodnenia (teda porúch aktivity a pozornosti), ako aj tréning požadovaných vzorov, foriem správania a následne aj reedukácia vlastností vo vzťahu k učeniu.
Základom je koordinovaný postup učiteľa, špec.pedagóga, psychológa, liečebného pedagóga, logopéda, sociálneho pedagóga, asistenta učiteľa prípadne lekára. Často je nutné upraviť denný režim žiaka, stanoviť rutinný režim s čo najmenšími modifikáciami počas týždňa. 

Špecifické predmety
Žiak s touto diagnózou môže mať podľa potreby do svojho vzdelávania zaradený aj tento špecifický predmet: 

  • Terapeuticko -  korekčné cvičenia (TKC) – cieľom predmetu je naučiť žiaka s PaP zvládať rôzne záťažové situácie, zmierňovať impulzivitu, agresivitu, rozvíjať a trénovať pozornosť a iné exekutívne funkcie, ovplyvňovať obvykle nízku frustračnú toleranciu na stres a na záťaž, rozvíjať pracovné tempo žiaka, podporovať primerané zapojenie žiaka do triedneho kolektívu, rovesníckej skupiny, širšieho sociálneho prostredia. 

  • Sekundárnym cieľom je prevencia vzniku vývinových porúch učenia, porúch správania ako následku neúspechu v osvojovaní gramotnosti. Vedie žiaka k sebapoznávaniu, sebaregulácii správania, primeranej komunikácii s okolím, k rozvoju špecifických funkcií, rozvoju emocionálnej inteligencie, komunikačných schopností, k celkovému osobnostnému rozvoju. Postupy sa prelínajú celým výchovno-vzdelávacím procesom.

 
Príslušný vzdelávací program, ktorý je zatiaľ platný pre tento druh znevýhodnenia, ako aj obsah špecifických predmetov nájdete na stránke NIVAM (bývalý Štátny pedagogický ústav) tu: