Vytvorené: pred 5 rokmi

Tréning dielčích funkcií a percepcie

Proces učenia stojí na množstve funkcií a kvalite percepčného (zmyslového vnímania).

V špeciálnej pedagogike sa dnes používa pojem dielčie funkcie, čiastkové funkcie či bazálne funkcie na označovanie množstva základných funkcií mozgu, ktorých správny rozvoj a následné vzájomné prepojenie je nevyhnutným predpokladom pre správny proces učenia sa - najmä pre rozvoj takých školských zručností, ako sú čítanie, písanie a počítanie, na ktorých potom stojí celé školské vzdelávanie dieťaťa. 

Pri ťažkostiach v niektorej (alebo vo viacerých) z oblastí dielčích funkcií hovoríme potom o dielčích oslabeniach výkonu (DOV), či o deficitoch čiastkových funkcií (DČF) . Známa je najmä ich definícia detskou psychologičkou Dr. Brigitte Sindelar.  Podľa jej údajov až 20% detí trpí deficitmi čiastkových funkcií. 

Dopad takýchto deficitov na výchovno-vzdelávací proces dieťaťa môže byť veľmi vážny a môže viesť až k jeho zlyhávaniu v učení, často hneď od nástupu na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Čo tu patrí

Optická (zraková) oblasť - najmä: 
 • vnímanie základných optických figúr 
 • optická diferenciácia  (rozlíšenie) 
 • optická pamäť

Akustická (sluchová) oblasť - najmä: 
 • vnímanie základných akustických figúr, sluchová pozornosť 
 • akustická diferenciácia (rozlíšenie) 
 • akustická pamäť 

Oblasť vnímania telesnej schémy, seba samého v priestore - najmä: 
 • hmatový zmysel 
 • orientácia na sebe, na vlastnom tele 
 • priestorová a plošná orientácia

Intermodalita 
 • schopnosť tvoriť vzťahy medzi videným a počutým, videným a hmatovým (napr.vizuomotorická koordinácia), prepájať rôzne formy zmyslového vnímania navzájom 

Serialita 
 • schopnosť vnímať a chápať následnosť, postupnosť, zachovávať poradie, sled