Vytvorené: pred rokom

8 podmienok efektívneho fungovania školského podporného tímu

8 podmienok efektívneho fungovania školského podporného tímu

https://pixabay.com/sk/photos/t%c3%adm-t%c3%admov%c3%a1-pr%c3%a1ca-spolupr%c3%a1ca-spolu-3393037/

Funkciou podporného tímu je vytvoriť partnerstvo prospešné pre žiaka, ktoré spoločnými silami navrhuje zmeny a ďalšie postupy. Čím lepšia je súhra všetkých zainteresovaných a čím väčšiu má podporu vedenia, tým skôr môžeme predpokladať pozitívne zmeny.

Ešte donedávna sme sa stretávali so špeciálnymi pedagógmi viac-menej iba ako s vyučujúcimi v špeciálnych školách, v nemocniciach alebo spolu so psychológmi tiež ako s odborníkmi v poradenských centrách.

Vďaka skutočnosti, že naše bežné školy sú dnes otvorené k prijímaniu detí so znevýhodnením, sa špeciálni pedagógovia dostávajú do bežných škôl. Stávajú sa členmi pedagogického zboru ako spolupracovníci učiteľov a spolu s inými odbornými pedagogickými zamestnancami vytvárajú  podporný tím, ktorý by mal byť pripravený pomáhať učiteľom vo výchovno-vzdelávacom procese. Táto nutnosť vyplýva najmä zo skutočnosti, že pedagógovia v bežnom vzdelávacom prúde sa teraz často po prvýkrát stretávajú s náročnosťou pedagogického prístupu k deťom s rôznym charakterom ŠVVP a pri ich vzdelávaní sa čoraz častejšie objavujú situácie, keď je potrebná odborná psychologická, špeciálnopedagogická alebo sociálnopedagogická pomoc – či už v oblasti vzdelávacej, výchovnej, osobnostnej, alebo v oblastiach súvisiacich so špecifikami vývinového obdobia dieťaťa.

Už dlhodobejšie má každá škola u nás vytvorenú pozíciu výchovného poradcu a koordinátora prevencie, v mnohých školách už pracujú asistenti učiteľa. Dnes k nim pribúdajú čoraz viac aj ďalší odborníci podieľajúci sa na humanizácii školstva. Mnohí riaditelia škôl začali (niektorí skôr, iní len nedávno) prijímať do svojich škôl odborníkov ako podporu pre prácu svojich pedagógov, často aj napriek legislatívnym a najmä napriek finančným prekážkam. V súčasnosti majú už mnohé školy vytvorený celý školský odborný podporný tím.

Kto tvorí odborný školský podporný tím

Kto teda dnes patrí (alebo môže patriť) do tohto odborného podporného tímu v škole:

 • výchovný poradca

 • koordinátor prevencie

 • školský psychológ

 • školský špeciálny pedagóg

 • školský logopéd

 • školský sociálny pedagóg

 • asistenti učiteľa

 • školský zdravotník

Triedny učiteľ, vyučujúci učitelia žiaka a rodič – sú, samozrejme, vždy nenahraditeľnou súčasťou tímu.

Do tohto odborného tímu môžu byť podľa potreby včlenení alebo prizvaní aj iní odborníci z rezortu alebo aj mimo rezortu školstva, napr.: odborný pracovník poradne, sociálny pracovník UPSVaR, kurátor, polícia, preventista, lekár, pedopsychiater, osobný asistent dieťaťa a pod.

Čo potrebuje školský podporný tím k svojmu úspešnému fungovaniu

Tento tím môže efektívne, pokojne a úspešne pracovať iba vtedy, ak:

 • má plnú podporu najmä zo strany vedenia školy,

 • vníma ochotu k spolupráci zo strany celého pedagogického zboru,

 • jasne určené ciele a úlohy,

 • ak každý člen tímu má jasne určené a stanovené kompetencie v rámci školy, ale aj v rámci tohto podporného tímu,

 • ak funguje vzájomné odovzdávanie informácií, vedomostí, ak funguje vzájomná diskusia a spoločné rozhodovanie so vzájomným rešpektovaním jednotlivých názorov a postojov,

 • existuje ochota prijímať nové námety a často aj netradičné riešenia, nové podnety na spoluprácu,

 • je ochota k zabezpečeniu dostatočných materiálno-technických aj personálnych podmienok zo strany vedenia,

 • je prítomné neustále vzdelávanie sa, ochota prehlbovať si vedomosti a nadobúdať nové zručnosti, ochota vyhľadávania nových informácií, ochota skúšať nové – iné, často aj veľmi nekonvenčné postupy.

V neposlednom rade je dôležitým faktorom dobrej funkcionality podporného tímu, samozrejme, aj ľudský osobnostný faktor každého participujúceho. Okrem odborných kompetencií si musia členovia „sadnúť“ aj ako ľudia, snažiť sa o dobrú atmosféru a dobré vzťahy medzi sebou, aktívne pracovať na takejto tímovosti, na vzájomnej otvorenej komunikácii a vzájomných dobrých vzťahoch.