Vytvorené: pred 7 mesiacmi

Maturita žiaka so zdravotným znevýhodnením

Maturita žiaka so zdravotným znevýhodnením

https://pixabay.com/sk/illustrations/ai-generovan%C3%A9-chlap-teenager-p%C3%ADsa%C5%A5-8073340/

V úvode školského roku si žiaci končiacich maturitných ročníkov podávajú žiadosti o vykonanie maturitnej skúšky. Žiak so zdravotným znevýhodnením môže zároveň požiadať o úpravy vykonania maturitnej skúšky.

Ak žiakovi so zdravotným znevýhodnením neumožňuje jeho zdravotné znevýhodnenie vykonať maturitnú skúšku bez úprav, maturitná skúška sa vykonáva podľa upravených podmienok podľa § 16 vyhlášky o strednej škole.

Ako môžu byť upravené podmienky maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

A. I. kategória – ľahký stupeň obmedzenia

Žiak so zdravotným znevýhodnením v tejto kategórii môže pracovať s testom a zadaním pre žiakov bez zdravotného znevýhodnenia, ak má možnosť pracovať v predĺženom čase a používať kompenzačné pomôcky.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s jednotlivými druhmi postihnutí

1. Žiak so sluchovým postihnutím

 • a) predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 % a

 • b) možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka.

2. Žiak so zrakovým postihnutím

 • a) predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 75 % a

 • b) možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka.

3. Žiak s telesným postihnutím

 • a) predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 75 % a

 • b) možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka.

4. Žiak chorý alebo zdravotne oslabený

 • Predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 %.

5. Žiak s vývinovými poruchami učenia

 • a) predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 25 % a

 • b) možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka.

6. Žiak s poruchami aktivity a pozornosti

 • Predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 25 %.

7. Žiak s poruchami správania

 • Predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 25 %.

8. Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou

 • a) predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 25 % a

 • b) možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka.

9. Žiak s autizmom alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami

 • a) predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 % a

 • b) úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky na základe odporúčania podľa § 16 ods. 8 písm. b) a ods. 9.

10. Žiak s viacnásobným postihnutím

 • Podľa úpravy podmienok uvedenej v bodoch 1. až 9. na základe primárneho postihnutia.

B. II. kategória – stredný stupeň obmedzenia

Žiak so zdravotným znevýhodnením zaradený do tejto kategórie je schopný vypracovať zadania len s uvedenými úpravami.

Úpravy podmienok pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s jednotlivými druhmi postihnutí

1. Žiak so sluchovým postihnutím

 • a) predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 75 %,

 • b) písmo Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5,

 • c) zápis odpovede priamo do testového zošita, uvedenie synoným pri vybraných slovách,

 • d) úprava a nahradenie niektorých úloh založených na jazykovom cite,

 • e) vylúčenie úloh na počúvanie s porozumením z cudzieho jazyka a

 • f) možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka.

2. Žiak so zrakovým postihnutím

 • a) predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 100 %,

 • b) písmo Arial, veľkosť písma 14 až 36 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, formát A4 alebo A3, voliteľné testy v Braillovom písme a elektronicky prístupnej forme s možnosťou zápisu odpovede elektronicky,

 • c) členenie testového hárka tak, aby umožňoval orientáciu,

 • d) zápis odpovede priamo do testového zošita, zakrúžkovaním variantu alebo zapísaním odpovede do riadka,

 • e) možnosť zápisu odpovede na samostatný list papiera,

 • f) zvýraznené oddelenie otázok,

 • g) úprava a nahradenie niektorých úloh,

 • h) možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka a

 • i) zvuková nahrávka textov k otázkam.

3. Žiak s telesným postihnutím

 • a) predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 100 %,

 • b) písmo Arial, veľkosť písma 14 až 18 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, voliteľné testy v elektronicky prístupnej forme,

 • c) členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,

 • d) zápis odpovedí priamo do testového zošita, zakrúžkovaním odpovede alebo zapísaním odpovede do riadka a

 • e) možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiaka.

4. Žiak chorý alebo zdravotne oslabený

 • a) predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 75 %,

 • b) prestávka, ktorá sa nepočíta do času maturitnej skúšky (pre žiaka s ochorením diabetes mellitus, žiaka s vrodenými alebo so získanými srdcovými chorobami a podobne) a

 • c) prítomnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorý pomáha pri možných zdravotných ťažkostiach.

5. Žiak s vývinovými poruchami učenia

 • a) predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 %,

 • b) písmo Arial, veľkosť písma 14, riadkovanie 1,5,

 • c) zvýraznenie podstaty úlohy podčiarknutím, tučným písmom a podobne,

 • d) členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,

 • e) zvýraznené oddelenie otázok a

 • f) zápis odpovedí priamo do testového zošita, zakrúžkovaním odpovede alebo zapísaním odpovede do riadka.

6. Žiak s poruchami aktivity a pozornosti

 • a) predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 % a

 • b) zápis odpovedí priamo do testového zošita, zakrúžkovaním odpovede alebo zapísaním odpovede do riadka.

7. Žiak s poruchami správania

 • Predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 %.

8. Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou

 • a) predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 %,

 • b) písmo Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5,

 • c) zvýraznenie podstaty úlohy podčiarknutím, tučným písmom a podobne,

 • d) členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,

 • e) zvýraznené oddelenie otázok a

 • f) zápis odpovedí priamo do testového zošita, zakrúžkovaním odpovede alebo zapísaním odpovede do riadka.

9. Žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami

 • a) predĺženie času maturitnej skúšky najviac o 50 %,

 • b) úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky na základe odporúčania podľa § 16 ods. 8 písm. b) a ods. 9 a

 • c) prítomnosť školského špeciálneho pedagóga, pedagogického asistenta alebo odborného zamestnanca školy, ktorý pomáha pri možných ťažkostiach počas maturitnej skúšky.

10. Žiak s viacnásobným postihnutím

 • Podľa upravených podmienok uvedených v bodoch 1. až 9. na základe primárneho postihnutia.

C. III. kategória – ťažký stupeň obmedzenia

1. Žiak so zdravotným znevýhodnením zaradený do tejto kategórie je schopný vykonať maturitnú skúšku s upravenými podmienkami uvedenými v II. kategórii s pomocou tlmočníka posunkovej reči alebo pedagogického asistenta.

2. Žiak s viacnásobným postihnutím zaradený do tejto kategórie, ktorému sa v priebehu vzdelávania zmenil zdravotný stav tak, že nie je schopný vykonať písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa písmena A, vykoná iba externú časť maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky podľa písmena A.

3. Upravené podmienky pre žiakov s viacnásobným postihnutím podľa písmena B

 • Predĺženie času maturitnej skúšky podľa individuálnej potreby s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav.

Zdroj: vyhláška o strednej škole