Vytvorené: pred 9 mesiacmi

Bez viny a hanby. Naratívny prístup pre prevenciu a riešenie šikanovania.

Obsah

Šikanovanie je výrazné vychýlenie moci v určitom sociálnom systéme smerom k priveľkej moci niekoho a pocitu bezmocnosti niekoho iného. Je javom, ktorý spôsobuje „bezmocnému“ nadmernú záťaž pre zvládanie, neraz až traumu, depresiu, somatické ťažkosti, poruchy správania a stigmu. Preto, hoci je to jav v skupinách prirodzený, nemožno ho prehliadať a treba ho riešiť efektívne. 

Nastavovať hranice a sankcionovať ich porušovanie je síce dôležité, ale neefektívne pokiaľ to zostane len pri tom. Kým deti nezažijú transformáciu od ubližovania k novému (dobrému) príbehu, budú si niesť roly „obete“ a „agresora“ vo svojich identitách dlhodobo. Vzorce “moci vs.bezmoci” sa môžu dlhodobo opakovať. Neraz až do dospelosti. Aké postupy sú z psychologického hľadiska pre deti optimálne a ako to urobiť? 

Hlavné východiská 

 • Naratívny pohľad na vznik a udržiavanie fenoménu ako i na jeho riešenie. 

 • Prístup Bez viny a hanby (No Blame No Shame). 

 • Aj keď šikanovanie spustí jednotlivec, vždy sa udržiava skupinovo a skupina má moc ho vyliečiť.


Komu je určený

Školskí psychológovia, učiteľ/ia, študenti, psychológovia, sociálni pracovníci/pedagógovia, terapeuti.

Čo školením získate

 • naratívny pohľad na vznik šikanovania, jeho udržiavanie ako i na jeho prevenciu a riešenie, 

 • naučíte sa užitočne postupovať pri začínajúcom / rozvinutom šikanovaní,

 • naučíte sa ako pripraviť program na prevenciu šikanovania, koho do prevencie zahrnúť,

 • príklady z praxe mojej vlastnej, ďalšej slovenskej a empiricky overenej praxe zo zahraničia, 

 • priestor pre otázky a diskusiu,

 • príručka a certifikát.

Lektor/lektori

PhDr. Jarmila Tomková - psychologička, ViaSua, o.z.,

 • šikanovaniu sa venovala výskumne vo Výskumnom ústave detskej psychológie, v téme odborne publikovala a dodnes vzdeláva, 

 • 7 rokov pôsobila ako školská psychologička, kde vyvinula a realizovala viaceré rozvojové a preventívne programy, vrátane rovesníckeho programu Žiaci proti šikanovaniu, 

 • absolvovala výcvik systemického prístupu v psychoterapii (ISZ KE) 

 • bola jednou z prvých členiek expertného tímu Iuventy Slovenský inštitút mládeže, ktorý dizajnoval program pre školy Škola bez nenávisti, 

 • založila a vedie o.z. ViaSua, kde sa venuje naratívnej terapii, supervízii, destigmatizácii a vzdelávaniu v prevencii negatívnych sociálnych fenoménov, 

 • je konzultantkou pre školských psychológov, pre školy, neziskový sektor aj súkromné spoločnosti (ESET, s.r.o.) v témach efektívnej prevencie a vzdelávania. 


Organizátor

ViaSua, Centrum systemickej prevenci a intervencie


Organizačné info

 • Dátum: 24.- 25. október 2023

 • Miesto: ONLINE, Zoom

 • Cena: 128 eur

 • Získate certifikát a príručku ku kurzu

Registrujte sa tu

24 október -
25 október 2023
Online, SK
EUR 128

Linky:

Bez viny a hanby. Naratívny prístup pre prevenciu a riešenie šikanovania.