Vytvorené: pred rokom

Špecifiká zmyslového vnímania u detí s autizmom a stratégie jeho rozvoja

Obsah

Zmyslové vnímanie a spracovanie podnetov je u takmer každého dieťaťa s autizmom, Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami pozmenené alebo narušené. Zmeny v zmyslovom vnímaní a spracovaní podnetov môžu vyústiť do rôznych problémov v škole, ale aj v bežnom živote alebo môže dochádzať k rôznym neštandardným reakciám a prejavom správania. Na kurze sa môžete dozvedieť, aké odlišnosti sú vo vnímaní u detí s autizmom a akými špecifickými metódami možno zmyslové vnímanie rozvíjať. Budeme sa venovať možnostiam ako podporiť zmyslové vnímanie v bežnom prostredí, v bežných aktivitách, ako ich štruktúrovať, ako nastaviť prostredie vyhovujúce senzorickým potrebám dieťaťa, prípadne aké techniky zvoliť na jeho upokojenie, ak došlo k vzniku problémovej situácie, preťaženiu dieťaťa alebo ak dieťa reaguje bojazlivo.


Komu je určený

  • pedagógom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, ktorí vzdelávajú dieťa s autizmom alebo majú takéto dieťa začlenené v bežnej materskej alebo základnej škole
  • ostatným pracovníkom pomáhajúcich profesií, rodičom, prípadne iným záujemcom o danú problematiku


Lektor

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

  • Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse
  • Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.


Organizačné info

  • Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie (bude zaslané do 5 pracovných dní v elektronickej forme na e-mail účastníka).
  • poplatok za školenie sa hradí vopred
  • V cene školenia je započítané občerstvenie a materiály zo školenia. Obed si hradí účastník sám.
  • Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku.