Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Bieda a zlyhanie otcov: kam sa stratili?

7 júl 2021
Online, SK
EUR 9
Žiak s ADHD - prístup s rozumom a s rešpektom

Žiak s ADHD - prístup s rozumom a s rešpektom

Obvykle je možné pozorovať značné disproporcie medzi úrovňou všeobecných schopností dieťaťa s ADHD a jeho reálnymi výsledkami v škole. Nízka úroveň výkonov v škole je zapríčinená negatívnymi dôsledkami poruchy.

Emočné dozrievanie a vývinová psychológia

30 jún 2021
Online, SK
EUR 8
ADHD - aj učiteľ potrebuje podporu

ADHD - aj učiteľ potrebuje podporu

Že sú deti s ADHD náročnými žiakmi, ktorých si bezpečne ihneď všimne v triede každý učiteľ, to je dobre známe. Je známe aj to, že takýto žiak potrebuje výraznú podporu. Ale je známe aj to, akú pomoc a podporu potrebuje pri jeho vzdelávaní učiteľ?

A čo ADHD v dospelosti? Aké sú jej znaky?

"Mnohí dospelí zápasia s príznakmi ADHD a ani netušia, že trpia touto poruchou, pretože sme v minulosti o nej nevedeli toľko, koľko vieme dnes. Neuvedomujú si, že mnohé z problémov, s ktorými sa stretávajú, sa týkajú ADHD."

Vývin citových vzťahov od narodenia po dospelosť

22 jún 2021
Online, SK
EUR 8

Neurobiologické aspekty emocionálneho vývinu detí

14 jún 2021
Online, SK
EUR 11

Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike

15 jún 2021
on-line, SK

Exekutíva kontroluje, riadi a koordinuje

"Je to ako s výkonným manažérom veľkej firmy -monitoruje všetky oddelenia, aby pracovali čo najefektívnejšie. Ak nefunguje dobre - nefunguje celá firma. Takto by sa jednoducho dala vysvetliť dôležitosť exekutívnych funkcií, ktoré pri ADHD obvykle nefungujú"

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí

4 október -
5 október 2021
online, SK
EUR 150

Komunikačné stratégie pre prácu s „problémovým dieťaťom“ v školskom prostredí.

22 september 2021
online, SK
EUR 65

Prečo sa o exekutívnych funkciách hovorí v súvislosti s ADHD ?

"Lebo ADHD je poruchou exekutívnych funkcií. Pozrite si Brownov model exekutívnych funkcií, ktoré sa navzájom prekrývajú a mali by fungovať ako dobre zohratý symfonický orchester."
Čo prežívajú rodičia dieťaťa s ADHD

Čo prežívajú rodičia dieťaťa s ADHD

ADHD nie je poruchou, ktorá by bola primárne zapríčinená nesprávnou alebo nedostatočnou výchovou. Napriek tomu spôsob výchovy a výchovné postupy v rodine majú na poruchu značný dopad, ktorý môže byť tak pozitívny, ako aj negatívny.

Jiří Halda: Sebadôvera - sebaistota - sebavedomie | Webinár

7 jún 2021
Online, SK
EUR 9

Skupinová práca. Teoretické východiská a nácvik skupinovej práce

22 jún 2021
webinár, SK
EUR 45

Matematika - materiály pre špeciálnych pedagógov

"Viete že na Datakabinete nájdete na stiahnutie množstvo materiálov z matematiky? Stačí pozrieť tematický celok Materiály pre špeciálnych pedagógov."

Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj

22 september 2021
online, SK
EUR 85

Súrodenci a súrodenecká rivalita

13 september 2021
Martin, SK
EUR 65

House–Tree–Person (H-T-P) test

30 august -
31 august 2021
Martin, SK
EUR 158
Kto posúdi vysvedčenie alebo špeciálne potreby u detí cudzincov?

Kto posúdi vysvedčenie alebo špeciálne potreby u detí cudzincov?

Dobre rozumieť jazyku v ktorom sa dieťa učí, študuje, je jedným z predpokladov úspechu v učení. V laviciach našich škôl čoraz častejšie sedia deti, ktoré štátny jazyk neovládajú dostatočne, ovládajú ho na rôznej úrovni.