Vytvorené: pred 5 rokmi

Bobath terapia

Autormi metódy sú Berta Bobathová s manželom Karlom, ktorí založili v Londýne prvé Bobath centrum. Svoju metódu postavili na neurovývojovej terapii a na presvedčení, že je možné zlepšiť pohyblivosť poškodenej strany tela pri detskej mozgovej obrne, ako aj pri mnohých neurologických ochoreniach, mozgových príhodách aj v dospelosti. 
 
Bobathova metóda využívaná u detí nie je len spôsobom rehabilitácie, ale aj celkového prístupu k dieťaťu, ktoré má poruchu motorického vývoja. Uplatňuje sa okrem detí s DMO napr. aj u tých, ktoré sa  vývinovo oneskorujú, narodili sa predčasne alebo sa narodili s telesným postihnutím, či majú z nejakého dôvodu nesprávne svalové napätie. 

Ako funguje
Cvičenia vedú vyškolení fyzioterapeuti a u detí doma pokračujú rodičia. Tí sú zaškolení k tomu, ako môžu pomôcť dieťaťu zlepšovať jeho hybnosť, ako môžu stimulovať správne  pohybové vzorce aj pri každodennej manipulácii s dieťaťom a počas bežných denných aktivít (napr. pri prebaľovaní, dvíhaní, kojení, nosení, pri hygiene, obliekaní, hrách  a pod.).  Tomuto spôsobu sa hovorí handling a ten je jedným zo základných prvkov tejto terapie. 

Využívaná je celková senzomotorická stimulácia, pričom sa používajú rôzne pomôcky – ako lopty, valce, sedačky, podložky, overbally, špeciálne sedačky či lavičky. Tie sa však používajú obvykle len v úvode terapie, vždy len toľko, koľko je to nevyhnutné, ak dieťa nie je schopné samo vytvoriť správnu funkciu. Následne sa využíva najmä aktívny pohyb dieťaťa, aby si nezvyklo na príliš veľkú oporu zo strany druhej osoby či pomôcky. 

Cieľom je uvoľniť svalstvo a naučiť správny pohyb tak, aby nedošlo k deformáciám kostí a kĺbov. Dôležitý je pozitívny a motivačný prístup, pravidelnosť cvičení a dobrá spolupráca rodiča s fyzioterapeutom.